Affidavits
in the case of Ohio v. Barnes
 

Affidavit of Jack Anthony Barnes (Tony)

Affidavit of Linda Barnes

Affidavit of Atty. John Bay